Praktische informatie

Praktische Informatie

Openingstijden

Kindcentrumgids en SOP

Vakanties en Studiedagen

Portfolio

Kinderdagopvang

Naschoolse opvang

Privacy

Scholen op de kaart

Sociale veiligheid

Klachtenregeling

Openingstijden

We kiezen ervoor om alle dagen dezelfde school- en opvangtijden aan te houden. Daarmee creëren we een voorspelbaar ritme waarin inspanning en ontspanning elkaar afwisselen.
Het kindcentrum is maandag tot en met vrijdag geopend van 07.30 tot 18.30. De indeling van een dag ziet er als volgt uit:

 

07.30-08.30 Voorschoolse opvang (VSO) Hiervoor vragen we een vergoeding
08.30-14.00 Onderwijstijd Verplichte aanwezigheid voor kinderen vanaf 5 jaar
14.00-18.30 Naschoolse opvang (NSO) Hiervoor vragen we een vergoeding

Kindcentrumgids en SOP

De verschillende aspecten die zorgen voor een goede kwaliteit binnen zowel de opvang als het onderwijs, hebben we uitgebreid beschreven in onze kindcentrumgids. Deze gids, die vergelijkbaar is met een schoolgids, kunt u vinden via de link hieronder. 

Daarnaast hebben we in ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschreven welke ondersteuning wij kunnen bieden in het kader van passend onderwijs.

Heeft u nog vragen dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Vakanties en Studiedagen

Kindcentrum de Binck valt onder de regio midden Nederland bij de indeling van de landelijke schoolvakanties. Voor schooljaar 2023-2024 betekent dit dat het kindcentrum voor basisonderwijs gesloten is op de volgende dagen:

 

Prinsjesdag Dinsdag 19 september 2023 Pasen maandag 1 april 2024
Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober 2023 Meivakantie 29 april t/m 10 mei 2024
Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 5 januari 2024 Hemelvaart (valt in de meivakantie)
Voorjaarsvakantie 19 t/m 23 februari 2024 Pinksteren maandag 20 mei 2024
Goede Vrijdag vrijdag 29 maart 2024 Zomervakantie 15 juli t/m 23 augustus 2024

Studiedagen

Daarnaast hebben we gedurende een schooljaar margeuren, uren boven het minimum vastgestelde aantal lesuren. Deze margeuren worden ingezet op een aantal dagen dat het basisonderwijs is gesloten om te werken aan de inhoudelijke ontwikkeling van ons onderwijsaanbod, de zogeheten studiedagen. Op deze dagen is de NSO de gehele dag geopend.

Studiedag Donderdag 5 oktober 2023
Studiedag Dinsdag 31 oktober 2023
Studiedag Dinsdag 30 januari 2024
Studiedag Woensdag 20 maart 2024
Studiedag Dinsdag 18 juni 2024

Tijdens deze vakanties is de opvang in alle domeinen geopend van 07.30-18.30, met uitzondering van de volgende dagen:

Eerste kerstdag maandag 25 december 2023
Tweede kerstdag dinsdag 26 december 2023
Nieuwjaarsdag maandag 1 januari 2024
Tweede paasdag maandag 1 april 2024
Hemelvaartsdag donderdag 9 mei 2024
Tweede pinksterdag maandag 20 mei 2024

 

Daarnaast hebben we gedurende een schooljaar margeuren, uren boven het minimum vastgestelde aantal lesuren. Deze margeuren worden ingezet om te werken aan de inhoudelijke ontwikkeling van ons onderwijsaanbod, de zogeheten studiedagen. Tijdens een studiedag is het kindcentrum gesloten voor basisonderwijs. De studiedagen communiceren we via Bordfolio. 

Op studiedagen is de opvang geopend voor ouders die hiervoor een contract hebben afgesloten. We volgen op deze dagen de gewone openingstijden van 07.30-18.30 voor het kindcentrum.

Portfolio

Kinderen in het kindcentrum nemen verantwoordelijkheid voor hun leerproces doordat ze zich bewust zijn van hun leerdoelen en handelen naar aanleiding van feedback. Ze spelen, maken keuzes en werken samen met anderen.

Vanaf domein 3 houden kinderen zelf de vorderingen van hun werk bij. Dat doen ze met behulp van een digitaal portfolio (Bordfolio) waarin leer- en ontwikkelingslijnen zijn opgenomen. Leerlijnen zoals het leren lezen, schrijven en rekenen en ontwikkelingslijnen zoals denkvaardigheden, onderzoeksvaardigheden en sociale vaardigheden.

Er zit een duidelijke opbouw in de lijnen. Kinderen verzamelen vanaf ongeveer 6 jaar in hun digitaal portfolio werk, foto’s en video’s waarmee ze kunnen aantonen dat zij een doel behaald hebben en gegroeid zijn in de verschillende vaardigheden.

In het eerste en tweede domein houden vooral de medewerkers het portfolio bij, hierdoor blijven ouders goed op de hoogte van de ontwikkeling van hun kind en het aanbod binnen de groep.

Kinderdagopvang

Binnen ons kindcentrum beiden we van 07.30-18.30 kinderdagopvang voor kinderen van 0-4 jaar. We noemen deze groep domein 1. De kinderdagopvang wordt verzorgd vanuit de kennis en expertise van Vlietkinderen. Uw contract voor de kinderdagopvang verloopt dan ook via de klantenservice van Vlietkinderen.

In onze kinderdagopvang hebben we ruimte voor twee groepen van 12 kinderen. Elke groep is verticaal ingedeeld, kinderen van 0-4 jaar spelen, ontdekken en onderzoeken met elkaar gedurende de dag. We bieden materialen en activiteiten aan die passen bij uw kind. Voor de oudere kinderen organiseren we, wanneer dit passend is bij de ontwikkeling van het kind, aansluiting bij domein 2. In domein 2 zitten de kinderen van 4-6 jaar die basisonderwijs krijgen tussen 08.30-14.00.

Wanneer u meer informatie wil over de kinderdagopvang kunt u contact opnemen met de klantenservice van Vlietkinderen of direct met ons kindcentrum 

Naschoolse opvang

Voor de kinderen van 4-12 jaar, die bij ons op het kindcentrum basisonderwijs volgen, verzorgen we ook naschoolse opvang (NSO). De NSO vindt plaats in het domein waarin de kinderen ook het basisonderwijs krijgen, een vertrouwde plek met dezelfde mogelijkheden en materialen.

Daarbij zorgen we voor een activiteitenaanbod dat aansluit bij de unit die op dat moment in het domein wordt behandeld. Deze activiteiten zijn altijd aanvullend op de unit. 

Ook de NSO wordt verzorgd vanuit Vlietkinderen. Daar kunt u een contract afsluiten voor het gewenste aantal dagen. In principe is er voor alle kinderen van het basisonderwijs plek in de NSO. 

Privacy

Zowel voor Lucas Onderwijs als voor Vlietkinderen is de privacy van de kinderen en medewerkers belangrijk. Beide organisaties hebben hiervoor protocollen opgesteld. Het privacyreglement en het protocol sociale media van Lucas Onderwijs en Vlietkinderen kunt hier lezen:

Scholen op de kaart

We vertellen op Scholen op de kaart ons verhaal bij cijfers die rechtstreeks van de overheid komen. De cijfers komen vanuit DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Wij hebben daar onze unieke informatie aan toe gevoegd, die u ook op deze website vindt.

U vindt ons kindcentrum op scholen op de kaart hier:

Sociale veiligheid

Ons kindcentrum heeft beleid op het gebied van schoolklimaat en veiligheid. De kenmerken van het leerlingprofiel vanuit de IB zijn een leidraad voor de manier waarop we met elkaar leren en samen zijn. Kinderen en medewerkers maken hierover elk schooljaar afspraken en bespreken dit gedurende het schooljaar tijdens stamgroep bijeenkomsten.

Op KC De Binck starten we elke stamgroep met het creëren van een essential agreement. In de stamgroep en op het kindcentrum betekend dit dat leerlingen en domeinmedewerkers met elkaar regels opstellen over hoe de groep functioneert. De domeinmedewerkers hebben hierdoor ook aandacht voor de sociale veiligheid van de stamgroep. Regelmatig komt het naleven van de essential agreement terug in de stamgroepvergaderingen. 

Tevens nemen wij twee keer per jaar de verplichte sociale veiligheid vragenlijst af in de domeinen. Deze vragenlijsten worden geanalyseerd door de domeinmedewerkers in samenwerking met de intern begeleider. Na de analyse worden er eventuele vervolgstappen gezet in de domeinen of stamgroepen.

Op KC De Binck hebben wij aandacht voor pesten. Het onderwerp pesten en de aanpak hiervan wordt een aantal keer per jaar in het team besproken. Op deze manier willen we de aanpak up-to-date en levendig houden binnen het team.

Klachtenregeling

Vanzelfsprekend willen we problemen of misverstanden goed oplossen. Bent u ontevreden over een situatie die met het onderwijs te maken heeft? Neemt u dan altijd contact op met de betrokken mentor en/of de directie. Als het overleg geen oplossing biedt, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris Liana Eelkema

Wanneer u een klacht heeft over de opvang neemt u ook dan altijd eerst contact op met de betrokken mentor en/of de directie. Als het overleg dit overleg geen oplossing biedt, kunt u contact opnemen met de heer Bjorn Lamet, clusterdirecteur van Vlietkinderen.