Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Het doel van de medezeggenschapsraad (MR) is om mee te praten over beslissingen en onderwerpen die van belang zijn voor medewerkers, ouders en kinderen van het kindcentrum. Hierdoor kan de MR invloed uitoefenen op het beleid dat de school uitvoert. Het is de taak van de MR om te letten op de consequenties die een besluit heeft voor iedereen die hiermee te maken krijgt. Dus zowel voor kinderen, ouders als het gehele (onderwijs)personeel van de school.

De MR heeft ook tot doel om de openheid, openbaarheid en het onderling overleg binnen de school zoveel mogelijk te bevorderen. Zodat iedereen die bij de school betrokkenen is, op de hoogte is van wat er binnen de school gaande is en daarop kan reageren.

Samen met de nog te vormen oudercommissie wil de MR een kindcentrumraad (KCR) oprichten. In de KCR zijn beide vormen van medezeggenschap vertegenwoordigd, ieder met een eigen stemrecht en verantwoordelijkheden.

De MR bestaat uit een combinatie van ouders en medewerkers op dit moment bestaat deze uit: Danielle Moormann (personeelsgeleding) en Hilde Stigter (oudergeleding en voorzitter).

De MR is te bereiken op mr@kcdebinck.nl.

Verkiezingen MR

De leden van de MR worden gekozen door en uit de geleding (ouders- of personeelsgeleding) waartoe zij behoren. Hiervoor worden verkiezingen uitgeschreven. Ieder lid stelt zich, in principe, beschikbaar voor een termijn van twee jaar. Na dit termijn kan het MR-lid zich herkiesbaar stellen. Met de groei van het kindcentrum is ook de wens om het aantal leden van de MR te laten groeien. Dus wil je meedenken en doen, meld je aan!