ons concept

Ons concept

Opvang en Onderwijs

Ontdek Onderzoek Maak

Domeinen

IB PYP (kandidaatschool)

Opvang en onderwijs

Lucas Onderwijs en Vlietkinderen Kinderopvang werken samen binnen het kindcentrum op het gebied van kinderopvang en basisonderwijs. De kinderen kunnen hierdoor de gehele dag in een vertrouwde omgeving met bekende gezichten bezig zijn met zowel inspanning als ontspanning.

We bieden de gehele dag (van 07.30-18.30) een vertrouwde, veilige en uitdagende omgeving aan kinderen van 0 tot 13. Door samen te werken vanuit de verschillende expertises, achtergronden en talenten van onze medewerkers, creëren we deze omgeving vanuit één gedeelde visie. Samen werken we hard aan een open en rustige sfeer waar iedereen geniet en zijn of haar talenten kan ontwikkelen.

In het kindcentrum is ruimte voor dialoog en is iedereen welkom. Door uitwisseling van ideeën, waarden en geloofsovertuigingen ontstaat een rijke leeromgeving waar iedereen van elkaar leert en erbij hoort. Het kindcentrum is een plek waar kinderen vaardigheden leren die ze nodig hebben om te groeien en zich te ontwikkelen richting hun toekomst. Zodat ieder kind gedijt en kan bijdragen aan een mooiere wereld.

Een kind heeft bij ons zelf een actieve rol bij het eigen leerproces. Naast veel ruimte voor inbreng van het kind door het maken van keuzes, worden er gedurende de dag lessen en activiteiten aangeboden in verschillende groepsvormen (stamgroep, niveaugroep, individueel, kleine groepjes etc.). Kinderen worden gestimuleerd zelf initiatief te nemen. Bij jonge kinderen gebeurt dit vooral door het aanbieden van een rijke leeromgeving waar het kind tot spel kan komen. Spelen is een proces van ontdekken, onderzoeken en maken en is een optimale manier om vaardigheden zoals delen, communiceren, organiseren en concentreren te leren. Dit zijn belangrijke vaardigheden om optimaal verder te kunnen leren.

Ontdek Onderzoek Maak

Ons kindcentrum staat in De Binckhorst, de wijk waar op verschillende manieren en vanuit diverse disciplines gewerkt wordt aan ontdekken, onderzoeken en maken.

Wij sluiten dan ook aan bij de dynamiek in de wijk. Ons kindcentrum, net zoals de Binckhorst zelf, kenmerkt zich vanuit de kernwoorden ‘ontdek, onderzoek en maak’.  Dit komt tot uiting in de samenwerking van onderwijs en opvang, de fysieke inrichting van onze huisvesting, de houding van onze medewerkers en ons activiteiten- en onderwijsaanbod binnen het kindcentrum. Kinderen krijgen de kans om (samen) van alles te maken, vragen te stellen en antwoorden te zoeken. Zo leren ze wat het betekent om actief mee te doen en ondernemend te zijn.

Domeinen

Er gebeurt van alles in het kindcentrum. Iedereen is druk in de weer, kinderen spelen of werken aan vragen die ze zelf of medewerkers gesteld hebben. Door het werken in de domeinen ontstaan meer mogelijkheden om elk kind, het juiste aanbod te geven. 

Een domein is zowel een fysieke ruimte als een concept. Het is een visie op leren die door de ruimtes in het kindcentrum ondersteund wordt. Door te werken in domeinen is er minder wachttijd en kan er op verschillende manieren en met wisselende samenstellingen van kinderen en medewerkers samengewerkt worden. Zo is er meer gelegenheid voor individuele aandacht en om te werken aan zaken die voor kinderen op dat moment betekenis hebben.

Hoewel kinderen duidelijk ruimte hebben voor het kiezen van een eigen leerweg, betekent dit geen vrijblijvendheid. Integendeel, de verwachtingen en eisen die gesteld worden zijn hoog en voor de kinderen inzichtelijk gemaakt. In het ritme van de dag zijn verplichte en niet-verplichte onderdelen opgenomen. Naast de verplichte onderdelen kunnen kinderen ook eigen activiteiten kiezen. Zo groeit het gevoel van verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces.

Medewerkers overleggen gedurende de dag en na 2 uur (als de officiële ‘onderwijs’tijd voorbij is) om het ritme en inhoud van het leren verder te bespreken. Zo spelen we in op de behoeften van de kinderen en wat er speelt in het domein.

Leeromgeving en leerruimtes
Binnen de dynamische leeromgeving zijn veel interacties mogelijk. De fysieke leerruimtes zijn zo ontworpen dat kinderen zelfstandig en in groepjes kunnen werken. In de domeinen zijn interessante boeken en materialen aanwezig waarmee kinderen kunnen ontdekken, onderzoeken en maken. Medewerkers dagen de kinderen uit bij de verschillende activiteiten.

Indeling domeinen
De domeinen in het kindcentrum zijn als volgt ingedeeld:

Domein 1: 0-4 jaar (kinderdagverblijf)
Domein 2: 4-6 jaar (groep 1/2)
Domein 3: 7-8 jaar (groep 3/4)
Domein 4: 9-10 jaar (groep 5/6)
Domein 5: 11-12 jaar (groep 7/8)

IB PYP (kandidaatschool)

KC de Binck is sinds november 2022 een kandidaat-school* voor de IB PYP.

Een IB wereldschool kijkt naar alle facetten van het kind en naar wat voor mensen de wereld nodig heeft. Daarom streeft het IB ernaar om zorgzame en goed geïnformeerde jonge mensen op te leiden die willen en kunnen bijdragen aan een betere en vreedzamere wereld. Zij overbruggen culturele verschillen door begrip en respect.

Leerprofiel
Het IB-programma heeft 10 karakterkenmerken beschreven die passen bij kinderen die zich ontwikkelen tot wereldburgers. Kinderen zijn met elkaar verbonden en samen verantwoordelijk voor de planeet. Deze 10 karakterkenmerken samen noemen wij het leerprofiel. De kinderen op de Binck streven ernaar: een onderzoeker, goed geïnformeerd, een denker, communicatief, integer, ruimdenkend, zorgzaam, dapper, evenwichtig en reflectief te zijn.

Units: denken in concepten en inzichten
Kinderen ervaren de wereld als een geheel. We werken daarom met units (modules). Deze units geven de context om alles wat ons mensen bezighoudt te begrijpen. Binnen deze units wordt aandacht besteed aan wereldoriëntatie maar ook aan de traditionele vakken zoals taal en begrijpend lezen.

Elke unit werkt met concepten en inzichten die kinderen kunnen onderzoeken. Concepten zijn grotere ideeën die tijdloos, universeel en abstract zijn. Als je leert vanuit concepten dan leer je breder over één onderwerp. Een voorbeeld hiervan is het leren over het concept ‘cycli’ in plaats van over ‘de lente’.

Onderzoekend leren
Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Deze onderzoekende houding stimuleren wij door alle kinderen in het kindcentrum ruimte te geven bij hun spel en ontwikkeling en ze te laten werken met authentieke en complexe materialen, kwesties, experts en uitdagingen. De wereld wordt zo binnen het kindcentrum gehaald en kinderen gaan de wereld in door excursies in de wijk en stad.

Het aanleren van transdisciplinaire vaardigheden
Transdisciplinaire vaardigheden zijn vaardigheden die in alle vakken belangrijk zijn. ‘Leren leren’ is fundamenteel voor elk kind. De vaardigheden (denken, onderzoeken, communiceren, sociaal vaardig zijn, jezelf organiseren) zijn bedoeld om kinderen van alle leeftijden te ondersteunen om:

  • zelfsturend te zijn,
  • goede vragen te kunnen stellen,
  • effectieve doelen te bedenken en
  • ambities na te streven.

Internationaal bewustzijn
Binnen het kindcentrum ontwikkelen alle kinderen belangrijke vaardigheden die cruciaal zijn voor hun ontwikkeling en deelname aan de maatschappij. De maatschappij staat hierbij voor de hele wereld, waarbij kinderen internationaal bewustzijn ontwikkelen. Internationaal bewustzijn is een houding, waarbij een onderzoekende, open, respectvolle houding centraal staat om met anderen in gesprek te gaan om ideeën uit te wisselen.

Actie
Actie is iets doen met wat je geleerd hebt. Door actie te ondernemen in het kindcentrum en daarbuiten, gaan kinderen de verantwoordelijkheden begrijpen die gepaard gaan met burgerschap. Burgerschap is hierdoor verweven in het dagelijkse leren en samenzijn in het kindcentrum. Kinderen kunnen bijvoorbeeld vragen om minder plastic te gebruiken of schrijven een brief naar de burgemeester na een gesprek over zwerfvuil op straat.

*Alleen scholen die zijn geautoriseerd door de IB-organisatie kunnen een van de vier academische programma’s aanbieden: het basisonderwijs Years Programme (PYP), het Middle Years