Ons Kindcentrum

Ons Kindcentrum

Ons gebouw

Team

Kindcentrumraad

Leerlingenraad

Vlietkinderen

Lucas Onderwijs

Stage

Werken bij

Ons Gebouw

De eerste jaren is ons kindcentrum gehuisvest aan de Sint Barbaraweg 4. Dit gebouw is in de eerste helft van 2022 volledig verbouwd om te voldoen aan alle fysieke eisen die wij stellen aan onze omgeving. In de nabije toekomst zal er nieuwbouw gebouwd worden binnen de Binckhorst.

Passend bij ons concept zijn er grote ruimtes waarin we opvang en onderwijs verzorgen. De domeinen, zoals we de grote ruimtes noemen, zijn voorzien van alle eisen die we stellen aan een gezonde omgeving om in te werken, ontspannen en ontwikkelen. Elke verdieping is één domein, het meubilair is flexibel inzetbaar en biedt vele mogelijkheden om (samen) te werken en te ontspannen.

Onder het gebouw bevindt zich een parkeergarage, bedoeld voor de auto’s van het personeel en de fietsen van de kinderen. Bovenop deze garage staat domein 1, voor de kinderdagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Dit domein is gerealiseerd in nieuwe portocabines en bestaat uit twee groepen van 12 kinderen. Tussen deze portocabines en domein 2, dat is gehuisvest in het hoofdgebouw, is een speelplein voor onze jongste kinderen.

De begane grond is ingericht voor de jongere kinderen (4-6 jaar) waarbij er voldoende ruimte is voor spelen en ontdekken. De muren zijn voorzien van prikbord, zodat we het proces van ontdekken en onderzoeken zichtbaar kunnen maken. De materialen in dit domein dagen de kinderen uit om op onderzoek uit te gaan naar de mogelijkheden die ze worden geboden. In de eerste fase zullen in dit domein ook de kinderen in de leeftijd van 7-8 jaar verblijven gedurende hun dag op het kindcentrum. Het meubilair biedt voldoende afwisseling en flexibiliteit zodat het passend is voor alle kinderen.

Op de eerste verdieping zitten de domeinen 4/5 geschikt voor kinderen van 9-13 jaar. Ook op deze verdieping worden de kinderen uitgedaagd om creatief om te gaan met het meubilair en de materialen in het domein. De resultaten van het ontdekken, onderzoeken en maken vanuit de units worden gepresenteerd op de prikborden aan de muren en staan in de ruimte.

Voor de oudere kinderen hebben we een plein aan de zijde van de Binckhorstlaan. Dit speelplein is voorzien van een kleurrijke muurschildering, die is gemaakt door SOGO show. De schildering daagt de kinderen uit om verschillende details van dichtbij te ontdekken, terwijl het van veraf een vrolijk billboard voor ons kindcentrum is. Voor deze schildering hebben we een plein voorzien van een asfalt- en een grasstrook met toestellen. Een uitdagend en prikkelend plein voor het kindcentrum en De Binckhorst als geheel.

Maak kennis met ons Team

Binnen Kindcentrum de Binck werken collega’s met verschillende achtergronden, expertises en talenten met elkaar samen. We werken binnen de domeinen integraal samen en zorgen voor een naadloze overgang tussen de onderwijs- en opvangtijden. Zo bieden we een vertrouwde en bekende omgeving voor uw kind.

Ons team bestaat uit de volgende collega’s:
Lisette Hoffmann – domein 1
Joyce Carnal – domein 1
Joëlle de Jong – domein 1
Samantha Hekker – domein 1
Jimmy Vrolijk – NSO domein 2/3/4/5 en assistent manager

Daniëlle Moorman – domein 2/3
Djemi Voskamp – domein 2/3 (4) en onderwijskundige
Eveline Walther – domein (2/3) 4/5 en intern begeleider
Amber Gravekamp – domein 3/4/5
Mathijs Albers – directeur

Kindcentrumraad

Het doel van de kindcentrumraad (KCR) is om mee te praten over beslissingen en onderwerpen die van belang zijn voor medewerkers, ouders en kinderen van het kindcentrum. Hierdoor kan de KCR invloed uitoefenen op het beleid dat de school uitvoert. Het is de taak van de KCR om te letten op de consequenties die een besluit heeft voor iedereen die hiermee te maken krijgt. Dus zowel voor kinderen, ouders als het gehele personeel van de school.

De KCR heeft ook tot doel om de openheid, openbaarheid en het onderling overleg binnen de school zoveel mogelijk te bevorderen. Zodat iedereen die bij de school betrokkenen is, op de hoogte is van wat er binnen de school gaande is en daarop kan reageren. De KCR bestaat uit een combinatie van ouders en medewerkers.

De leden van de KCR worden gekozen door en uit de geleding (ouders- of personeelsgeleding) waartoe zij behoren. Hiervoor worden verkiezingen uitgeschreven. Ieder lid stelt zich, in principe, beschikbaar voor een termijn van twee jaar. Na dit termijn kan het KCR-lid zich herkiesbaar stellen. De KCR voor Kindcentrum de Binck zal opgestart worden in het schooljaar 2022-2023.

Leerlingenraad

Op Kindcentrum de Binck zijn kinderen betrokken bij wat er gebeurt. Zij hebben een stem in de beslissingen die binnen het kindcentrum genomen worden. Door de leerlingenraad kunnen kinderen meedenken over en bijdragen aan het verbeteren van het kindcentrum. Denk hierbij aan onderwerpen als kindcentrum brede (gedrags) afspraken, vieringen, de sfeer op school, materialen of het opzetten van acties. Een leerlingenraad wordt jaarlijks gekozen door en uit de leerlingen.

Vlietkinderen

Vlietkinderen is een maatschappelijke kinderopvangorganisatie waar wordt gewerkt vanuit de overtuiging dat de wereld een mooiere plek wordt wanneer iedereen gelijke kansen krijgt om zich te ontwikkelen, uitdagingen samen worden aangepakt en ieder kind mag opgroeien tot wereldburger.

Vlietkinderen streeft ernaar dat ieder kind mee mag doen. Met avonturen om zichzelf en de wereld te ontdekken en zich zo te ontwikkelen. De nadruk ligt op het bieden van een warme, veilige omgeving, waarin uw kinderen zichzelf kunnen zijn. Met plezier, professionaliteit en vertrouwen helpen medewerkers uw kind op weg.

De missie van Vlietkinderen
We dagen kinderen uit om zichzelf èn de wereld te ontdekken.

De visie van Vlietkinderen
Vlietkinderen streeft naar een wereld waarin iedereen mee mag doen. We bieden kinderen een warme, veilige omgeving met gelijke ontwikkelkansen en de vrijheid om zichzelf en de wereld te ontdekken. Samenwerking is daarin de weg voor ons. Vlietkinderen ontvangt ieder kind met open armen en open blik. Door de nadruk op het uitdagen van kinderen en het ontdekken van de wereld, sluiten deze missie en visie aan bij de missie van de IBO.

Contracten en tarieven
U kunt uw wens om kinderopvang af te nemen op KC de Binck kenbaar maken bij het kindcentrum of direct bij de afdeling klant en markt van Vlietkinderen. Vanuit deze afdeling wordt u benaderd voor een passend aanbod en de bijbehorende tarieven. Voor contact met deze afdeling en de actuele tarieven verwijzen we u naar de website van Vlietkinderen.

Lucas onderwijs

Lucas Onderwijs is een groot regionaal schoolbestuur met zo’n 4200 medewerkers en ruim 36.000 leerlingen in Den Haag en omgeving. Kindcentrum de Binck is onderdeel van Lucas Onderwijs.

Missie van Lucas Onderwijs
Lucas Onderwijs stelt zijn scholen in staat en stimuleert hen het best denkbare onderwijs te bieden, opdat iedere leerling zich kan ontwikkelen tot een zelfbewuste, verantwoordelijke en kansrijke burger.

Lucas Onderwijs geeft dat vorm door samen te werken: vanuit waarden, in oorsprong ontleend aan de traditie van de christelijke geloofsgemeenschap; aan aantrekkelijk onderwijs dat zich onderscheidt door ontwikkeling, aandacht voor kwaliteit, goede zorg voor de medewerkers en solidariteit met kansarmen; in actief partnerschap met de maatschappelijke omgeving; met ruimte voor diversiteit van de scholen.

De missie van Lucas Onderwijs sluit goed aan bij de missie van de ‘International Baccalaureate Organisation’ (IBO), waarbij er ook veel oog is voor diversiteit en een partner zijn van de maatschappij.

Stage

KC De Binck is volop in ontwikkeling en biedt ruimte en kansen aan studenten om zichzelf te ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk om jonge mensen een plek te geven binnen onze school. Zij maken in ons kindcentrum dan echt onderdeel uit van het team. Ideeën nemen we serieus en we zorgen voor een goede begeleiding.

Wij hebben een taak in het opleiden van nieuwe professionals. Voor een groot deel vinden deze opleidingen plaats in de praktijk, namelijk in de domeinen van de kinderen. Studenten zijn bij ons zeer welkom. Ben je geïnteresseerd? Stuur een bericht naar info@kcdebinck.nl.

Werken bij

Voor ons kindcentrum zijn wij altijd op zoek naar collega’s met lef. Ben jij na het lezen van de informatie nieuwsgierig geworden naar het werken bij KC de Binck, dan nodigen wij je uit om eens langs te komen. In ons kindcentrum is het ook mogelijk flexibel ingezet te worden binnen onderwijs en opvang.

Op dit moment zoeken wij:

Een Domeinmedewerker / Leerkracht (onderwijs 0,6-1,0 FTE)

Een Domeinmedewerker / Pedagogisch medewerker (opvang)